Irix 45

Review Irix 45mm f1.4.

He tenido la oportunidad de probar durante las últimas semanas, el objetivo 45mm f1.4 que me ha cedido el equipo de Irix Lenses y una vez testeado, poder decir que me ha parecido. Tanto si me gusta o si no me gusta en absoluto. Y esa libertad de crítica es la que me ha convencido a decir que si.

Vaya por delante mi conclusión: estamos delante de un objetivo premium, sin lugar a dudas.

La presentación de la lente, el packaging bastante minimalista y el peso: ese peso que sólo da opción a dos cosas. Un buen vidrio o peso añadido sin sentido.

Nikon D850 + Irix 45mm f 1.4 + orchids + macbook pro
Irix 45mm f1.4 + Nikon D850

En este caso particular, el vidrio me parece excepcional. No baja la calidad de los archivos en absoluto. Y eso, es uno de los puntos a destacar. Es brillante, súper claro, sin prácticamente distorsión (se asemeja mucho la distancia focal a la considerada estándar en humanos) y con una aberración muy poco visible incluso en condiciones de luz complicadas.

Datos EXIF: 1/320s; f3.2; ISO 800. Edición LR

Es pesado, cómo he dicho antes. Bastante para ser un fijo, incluso más que el 35mm Sigma Art f1.4 que también pasa per mi mochila fotográfica. 665g para el Sigma, 905g en el caso del Irix. Lo considero un punto negativo aunque personalmente me gustan los objetivos pesados.

De momento, un punto positivo y otro negativo.

Es sellado. Y eso para mi, que me encanta disparar en exteriores y a peores condiciones atmosféricas pues mejor, me parece un punto imprescindible.

Pero: es un objectivo manual. Y eso puede frenar en según que circunstancias. 

Lo primero que me viene a la cabeza es una sesión de família con niños, de las que comparto con mi querida Montse Ferré. Conseguir enfocar niños que se mueven constantemente ya es difícil con objetivos con motores de enfoque rápido; con objetivos manuales se convierte en tarea (casi) imposible. 

Para fotografía de estudio con gente que pueda llegar a hacerte caso y estarse quietos, este objetivo es una joya: bokeh delicioso y una apertura màxima sobresaliente.

Datos EXIF: 1/800s; f1.4; ISO 800. Edición LR + PS
Datos EXIF: 1/2500s; f1.4; ISO 400. Edición LR + PS

También es una buena lente para paisaje, para captar detalles de flores, animales tranquilos (gatos en mi caso). La cantidad de información que a través del objetivo llega al sensor es mucha y de mucha calidad. Con eso nos aseguramos un resultado excepcional.

Cat, Monstera, Orchid
Detalle de Monstera Variegata. EXIF: 1/500s, f1.8, ISO 800. Edición LR
Gato. EXIF: 1/400s, f1.4, ISO800. Edición LR
Detalle de orquídea florida. EXIF: 1/320s, f3.2, ISO 400
Campo primaveral. EXIF: 1/100s, f22,ISO 250

Y llegamos al precio. Se mueve unos 200€ por debajo de ópticas de calidad similar que no han sido rediseñados en los últimos años. Eso si, la mayoría disponen de motores de enfoque y puede ser un hecho diferencial.

Como habréis visto, casi todas las imágenes de la review están tomadas con diafragma muy abierto. Lo he hecho de manera deliberada. Si con diafragmas entre 1.4 y 3.2 ofrece esta calidad, os dejo a vuestra imaginación la calidad a f8.

En resumen: es una óptica recomendable al 99% si puedes trabajar con enfoque manual. Por precio y calidad. Y 100% recomendable para quien trabaja con sistemas analógicos. Esta calidad sobre película de 35mm, tiene que ser toda una experiencia.

Si queréis más info: https://irixlens.com/lenses-old/45mm/

Comments are closed.

Review Irix 45mm f1.4.

He tingut l’oportunitat de testejar l’objectiu 45mm f1.4 que m’ha cedit l’equip d’Irix Lenses i un cop posat a proba, digui el que em sembla. Tant si m’agrada com si no. I aquesta llibertat és la que em va convèncer per dir que si a la proposta.

Va per davant la meva conclusió: estem davant d’un objectiu premium, sense cap mena de dubte.

La presentació de la lent, el packaging bastant minimalista i el pes: aquell pes que només dona opció a dues coses. El vidre o pes afegit sense sentit.

Nikon D850 + Irix 45mm f 1.4 + orchids + macbook pro
Irix 45mm f1.4 + Nikon D850

En aquest cas, el vidre em sembla molt bo. No fa defallir la qualitat dels arxius en absolut. I això, és un dels punts a destacar. És brillant, molt clar, sense pràcticament distorsió (s’assembla molt a la distància focal considerada estàndard en humans) i amb una aberració cromàtica molt poc visible fins i tot en condicions de llum adverses.

Dades EXIF: 1/320s; f3.2; ISO 800. Edició LR

Es pesat, ho he dit abans. Bastant per ser un fixe, més fins i tot que el 35mm Sigma Art f1.4 que també passa per la meva bossa de fotografia. 665g pel Sigma, 905g per l’Irix. Això seria un punt negati, malgrat m’agraden els objectius pesants.

Per ara, un punt positiu i un de negatiu.

És segellat, i això per mi, que m’encanta disparar a exteriors i quan pitjors condicions doncs millor, és un punt imprescindible.

I ara un dels fets diferencials: és un objectiu manual. I això pot frenar molt segons per quin tipus de fotografia. 

El primer que em ve al cap és una sessió de família amb nens, de les que comparteixo amb la meva estimada Montse Ferré. L’enfoc a nens que es belluguen ja és difícil amb objectius amb motors d’enfoc ràpids, amb un manual, és impossible. 

Per fotografia d’estudi amb gent que et pugui arribar a fer cas i estar-se una mica quiet, aquest objectiu és una joia: bokeh, és molt ràpid (recordeu que arriba a f1.4).

Dades EXIF: 1/800s; f1.4; ISO 800. Edició LR + PS
Dades EXIF: 1/2500s; f1.4; ISO 400. Edició LR + PS

També per paisatge, per capçar detalls a flors, animals tranquils (gats, en el meu cas). La quantitat d’informació que és capaç de proporcionar-li al sensor és molta i de qualitat. Amb això, ens assegurem un resultat superior.

Cat, Monstera, Orchid
Detall de Monstera Variegata. EXIF: 1/500s, f1.8, ISO 800. Edició LR
Gat. EXIF: 1/400s, f1.4, ISO800. Edició LR
Detall d'orquídia florida. EXIF: 1/320s, f3.2, ISO 400
Camp Florit. EXIF: 1/100s, f22,ISO 250

I arribem al preu. Es mou uns 200€ per sota d’òptiques de qualitat similar que no s’han redissenyat en els últims anys. Això si, la majoria tenen motors d’enfoc i és un fet diferencial.

Com haureu vist, quasi totes les imatges de la review estan fetes amb obertures de diafragma molt grans. És així de manera deliberada. Si amb diafragmes oberts entre 1.4 i 3.2, imagineu la qualitat a f8.

En Resum: és una òptica recomanable al 99% si pots treballar amb enfoc manual. Per preu i qualitat. I 100% recomanable per a qui treballi amb sistemes analògics. Aquesta qualitat sobre pel·lícula de 35mm, ha de ser tota una experiència.

Comments are closed.

Review Irix 45mm f1.4.

I’ve had the opportunity to test during last 5 weeks, the 45mm F1.4 lens provided by the Irix Lenses team and once I tested, I will say what I think. Whether I like it or not. And that freedom convinced me to say yes to the proposal.

My conclusion: this is a premium lens, no doubt about it.

Lens presentation, the rather minimalist packaging and the weight: that weight that only gives a choice of two things. Quality Glass or added weight without any sense.

Nikon D850 + Irix 45mm f 1.4 + orchids + macbook pro
Irix 45mm f1.4 + Nikon D850

In this case, I find the lens is really good. It does not degrade the quality of the files at all. And that is one of the highlights. It is bright, very clear, with virtually no distortion (it is very close to the focal length considered standard in humans) and with a very little chromatic aberration visible even in adverse light conditions.

EXIF: 1/320s; f3.2; ISO 800. LR Development

It’s heavy, I’ve said it before. Quite a lot for being a fix lens, more even than the 35mm Sigma Art F1.4 that also goes through my photography bag. 665g for Sigma, 905g for the Irix. This would be a negative point even though I like heavy lenses.

For now, one positive and one negative point.

It is sealed, and that for me, who loves to shoot outdoors and the worse the conditions, the better, is an essential point.

And now, one of the differential facts: it is a manual lens. And this can slow down a lot depending on the type of photography. 

The first thing that comes to my mind is a family shooting with children, the kind of shootings I share with my dear Montse Ferré. Focusing on children who are constantly moving is already difficult with lenses with fast focus, with a manual, it’s (almost) impossible. 

On studio photography with people who can pay attention to you and be a bit still, this lens is a jewel: bokeh, it’s very fast (remember that it is F1.4).

EXIF: 1/800s; f1.4; ISO 800. LR + PS Development
EXIF: 1/2500s; f1.4; ISO 400. LR + PS Development

Also, for landscape, to capture details in flowers (it’s not macro but on a large sensor with cropping, you can get good results), quiet animals (cats, in my case). The amount of information it is able to provide to the sensor is a lot and of high quality. This ensures you an awesome result.

Cat, Monstera, Orchid
Monstera Variegata's detail EXIF: 1/500s, f1.8, ISO 800. LR Development
Cat. EXIF: 1/400s, f1.4, ISO800. LR Development
Blossom Orchid's Detail EXIF: 1/320s, f3.2, ISO 400
Spring Field EXIF: 1/100s, f22,ISO 250

And we come to the price. It moves about 200 € below optics of similar quality that have not been redesigned in recent years. Of course, most of them have focusing motors and that is a differential fact.

As you may have seen, all the images except one in the review are taken with very large apertures. This is deliberate. If with open apertures between 1.4 and 3.2, I leave to your imagination the quality we get at f8, for example.

In summary and being my personal opinion: it is a 99% recommendable lens if you can work with manual focus. For price and quality. And 100% recommendable for those who work with analog systems. This quality on 35mm film, must be a great experience.

Comments are closed.

Review Irix 45mm f1.4.

He tingut l’oportunitat de testejar l’objectiu 45mm f1.4 que m’ha cedit l’equip d’Irix Lenses i un cop posat a proba, poder dir el que em sembla. Tant si m’agrada com si no. I aquesta llibertat és la que em va convèncer per dir que si a la proposta.

Va per davant la meva conclusió: estem davant d’un objectiu premium, sense cap mena de dubte.

La presentació de la lent, el packaging bastant minimalista i el pes: aquell pes que només dona opció a dues coses. El vidre o pes afegit sense sentit.

Nikon D850 + Irix 45mm f 1.4 + orchids + macbook pro
Irix 45mm f1.4 + Nikon D850

En aquest cas, el vidre em sembla molt bo. No fa defallir la qualitat dels arxius en absolut. I això, és un dels punts a destacar. És brillant, molt clar, sense pràcticament distorsió (s’assembla molt a la distància focal considerada estàndard en humans) i amb una aberració cromàtica molt poc visible fins i tot en condicions de llum adverses.

Dades EXIF: 1/320s; f3.2; ISO 800. Edició LR

Es pesat, ho he dit abans. Bastant per ser un fixe, més fins i tot que el 35mm Sigma Art f1.4 que també passa per la meva bossa de fotografia. 665g pel Sigma, 905g per l’Irix. Això seria un punt negati, malgrat m’agraden els objectius pesants.

Per ara, un punt positiu i un de negatiu.

És segellat, i això per mi, que m’encanta disparar a exteriors i quan pitjors condicions doncs millor, és un punt imprescindible.

I ara un dels fets diferencials: és un objectiu manual. I això pot frenar molt segons per quin tipus de fotografia. 

El primer que em ve al cap és una sessió de família amb nens, de les que comparteixo amb la meva estimada Montse Ferré. L’enfoc a nens que es belluguen ja és difícil amb objectius amb motors d’enfoc ràpids, amb un manual, és impossible. 

Per fotografia d’estudi amb gent que et pugui arribar a fer cas i estar-se una mica quiet, aquest objectiu és una joia: bokeh, és molt ràpid (recordeu que arriba a f1.4).

Dades EXIF: 1/800s; f1.4; ISO 800. Edició LR + PS
Dades EXIF: 1/2500s; f1.4; ISO 400. Edició LR + PS

També per paisatge, per capçar detalls a flors, animals tranquils (gats, en el meu cas). La quantitat d’informació que és capaç de proporcionar-li al sensor és molta i de qualitat. Amb això, ens assegurem un resultat superior.

Cat, Monstera, Orchid
Detall de Monstera Variegata. EXIF: 1/500s, f1.8, ISO 800. Edició LR
Gat. EXIF: 1/400s, f1.4, ISO800. Edició LR
Detall d'orquídia florida. EXIF: 1/320s, f3.2, ISO 400
Camp Florit. EXIF: 1/100s, f22,ISO 250

I arribem al preu. Es mou uns 200€ per sota d’òptiques de qualitat similar que no s’han redissenyat en els últims anys. Això si, la majoria tenen motors d’enfoc i és un fet diferencial.

Com haureu vist, quasi totes les imatges de la review estan fetes amb obertures de diafragma molt grans. És així de manera deliberada. Si amb diafragmes oberts entre 1.4 i 3.2, imagineu la qualitat a f8.

En Resum: és una òptica recomanable al 99% si pots treballar amb enfoc manual. Per preu i qualitat. I 100% recomanable per a qui treballi amb sistemes analògics. Aquesta qualitat sobre pel·lícula de 35mm, ha de ser tota una experiència.

Comments are closed.